صفحه اصلی  /  فرم درخواست خدمات / پیگیری نامه ها


: Internet
: VPN
: Email
نوع خدمات درخواستی :
ساير :
دکترا پژوهش محور
رزيدنت
دانشجو ارشد
هيات علمی
شغل :
مشخصات متقاضی :


مشخصات کاربری برای ايميل :


Example Your Name Ali Bahadori Yor Email : a.bahadori@mubabol.ac.ir

مشخصات کاربری برای VPN :


اگر نام شما ali bahadori باشد، بهتر است نام کاربری VPN شما a.bahadori باشد.

تمام شرايط و ضوابط قانونی در اينجا را قبول دارم

برای پیگیری نامه ها اینجا کلیک کنید